BİRİNCİ BÖLÜM:
Derneğin Adı, Merkezi, Amacı, Hedefi ve Faaliyet Alanları

 

Madde-1

Derneğin Adı: MODELCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ
Derneğin Merkezi: İSTANBUL

 

Madde-2

Derneğin Amacı: Her kategoride modelciliğe gönül vermiş insanları ortak bir çatı altında birleştirmek suretiyle, bilgi, beceri, tecrübe ve teknik paylaşımlara ortam sağlamak ve birikimleri gelecek nesillere aktarmak.

Derneğin Hedefi: Toplum içerisinde modelcilik bilinci oluşturmak, modelcilik sevgisini yaymak, modelcilik bilgisini vermek suretiyle; hedef özellikle genç nüfus olmak üzere toplumun tüm diğer fertlerinin boş zamanlarının çok iyi ve de çok verimli bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmak. Böylece tüm toplum fertlerini kötü huy ve alışkanlıklardan uzak tutmaya yardımcı olmaktır.

 

Madde-3

Derneğimizin Faaliyet Alanları:

 1. Plastik Modelcilik (Uçak, Helikopter, Gemi, Askeri Araçlar, Sivil Araçlar vb.)
 2. Hareketli Modelcilik (Uçak, Helikopter, Araba, Tekne vb.),
 3. Tren Modelciliği,
 4. Figür Modelciliği,
 5. Ahşap Gemi Modelciliği,
 6. Sportif Havacılık (Motorlu Uçak, Planör, Paraşüt, Balon, Yelken Kanat vb.)
 7. Hava Fotoğrafçılığı,
 8. Hava İzcilik Faaliyetleri.

 

Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri:

 1. Derneğin Amaç, Hedef ve Faaliyet’lerinin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. Gerek gördüğü takdirde teknik araç ve gereç için gerek yurt içinden gerekse de yurtdışından kiralamak ya da satın almak.
 2. Derneğin Amaç, Hedef ve Faaliyet Alanları doğrultusunda her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere teknik çalışma ve bilgilendirme bültenlerini çıkarmak.
 3. Derneğin Amaç, Hedef ve Faaliyet’leri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 4. Derneğin Amaç, Hedef ve Faaliyet’lerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 5. Derneğin Amaç, Hedef ve Faaliyet’lerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından bağış kabul etmek.
 6. Dernek Faaliyet’lerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma, kurs, seminer, toplantı, sempozyum (bilgi şöleni), konferans, panel gibi eğitim çalışmaları ile sergi, yarışma vb. etkinlikleri düzenlemek. Bu kapsamda gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı faaliyetlere katkıda bulunmak ve bu faaliyetlere katılmak.
 7. Derneğin Amacı’nın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.
 8. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyon/konfederasyona katılmak, gerekli izinleri almak suretiyle derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 9. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. Gerek görüldüğü takdirde yurtdışından üye kabul etmek.
 10. Derneğin Amacı’nı gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
 11. Derneğin Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 12. Derneğin Amacı’nı gerekleştirebilmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 13. Gerekli görülen yerlerde Dernek Faaliyetleri’ni yürütmek için temsilcilikler açmak.
 14. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 15. Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sinema, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 16. Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçları için kısa vadeli kredi sağlamak amacıyla sandık kurmak.
 17. Ülkemizde modelciliğin geçmişini gelecek nesillere aktarabilmek için Modelcilik Müzesi çalışmalarını başlatmak. Modelcilik konusunda kamuoyu oluşturmak ve her türlü girişimlerde bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM:
Üyelik Koşulları, Üyeliğin Sona Ermesi, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 

Madde-4

Üyelik Koşulları: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin Amaç ve Hedeflerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Mevzuatın ön gördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olama hakkına sahiptirler.

Ancak üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri’nden en az 3 (üç) kişinin önerisi ile yazılı olarak yapılır. Yapılan üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en geç 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan dernek defterine kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi bakımdan önemli destekler sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

 

Madde-5

Üyeliğin Sona Ermesi: Dernek üyelikleri, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda sona erer.

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Üyelik için kanun ve tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi durumunda, dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 3. Dernek üyeliği sona eren üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

 

Üyeliğin Sona Erdirilmesi: Dernek üyelikleri, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sona erdirilir.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içerisinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde dernek üyeliği Yönetim Kurulu Kararı ile sona erdirilir.

Dernek üyeliği sona erdirilen üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

 

Madde-6

Üyelerin Hakları: Dernek üyelerinin hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez.
 2. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.
 3. Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 4. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 5. Onursal üyelerin oy kullanma hakları yoktur.

 

 

Madde-7

Üyelerin Yükümlülükleri: Dernek üyelerinin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 1. Dernek üyeleri giriş ücreti ve yıllık aidat gibi ödentileri ödemekle yükümlüdürler.
 2. Dernek üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına katılabilmeleri için geçmiş yıllara ait ve toplantı yılına ait tüm aidatlarını ödemiş olmaları, geriye dönük hiçbir borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 3. Dernek üyeleri, tüzüğe uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
Derneğin Organları, Toplantı, Oy Kullanma, Karar Alma ve Kurulların Görev ve Yetkileri

 

Madde-8

Dernek Organları: Derneğin zorunlu organları aşağıdaki gibidir:

 

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu.

 

 

Madde-9

Dernek Genel Kurulu’nun kuruluş şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü aşağıdaki gibidir

 1. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerin katılımlarıyla oluşur.

 

Genel Kurul:

Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan;

 1. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
 2. Olağan Genel Kurul, 3 (üç) yılda bir, Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. Genel kurul toplantı organizasyonu, dernek Yönetim Kurulu’nca tertiplenir ve yapılır.
 3. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, 3 (üç) üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü;

 1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta (e-mail) ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 3. Genel Kurul toplantısı 1 (bir) defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü;

 1. Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3’nün (üçte iki) katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.
 2. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurul üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.
 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 6. Toplantının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.
 7. Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 8. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir.
 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Oy Kullanma Usulü;

 1. Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sora açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 2. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanı’nın belirleyeceği yöntem uygulanır.

 

Karar Alma;

 1. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
 2. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü (üçte iki) çoğunluğuyla alınabilir.
 3. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldıkları kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

Madde-10

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 9. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 11. Derneğin vakıf kurması,
 12. Derneğin feshedilmesi,
 13. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 14. Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri ve görevleri görüşür, karara bağlar ve yetkileri kullanır,
 15. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
 16. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerden dolayı her zaman görevden alabilir.

 

Madde-11

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

 1. Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.
 2. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler.
 3. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 4. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu, aşağıda yazılı hususları yerine getirir.

 1. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 5. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 6. Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 7. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerden dolayı şube yönetim kurullarını görevden almak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde-12

 

Denetim Kurulunun Oluşumu:

 1. Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.
 2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim Kurulu denetleme işlemlerini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında ise Genel Kurul’a sunar
 2. Denetleme Kurulu, çalışma usul ve usullerini kendisi belirler.
 3. Denetim Kurulu üyelerinin istemesi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Yönetim Kurulu ve dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 4. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir.
 5. Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

 

Madde-13

Dernek Başkanının Görev ve Yetkileri:

Dernek Başkanı, aşağıda yazılı hususları yerine getirir.

 1. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır.
 2. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetleri, gelir ve gider işlemleri sonuçlarını, düzenleyeceği beyanname ile her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Derneğin edindiği gayrimenkul taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 7. Önemli ve acil durumlarda Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır.
 8. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasına öncülük yapar.
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Derneğin Gelirleri, Defter ve Bildirim İşlemleri ile Diğer İşlemler

 

Madde-14

 

Derneğin Gelirleri:

Derneğin Gelir Kaynakları aşağıdaki gibidir.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden aylık olarak 10 TL (yıllık olarak 120 TL) aidat alınır. Bu miktarı eksiltmeye ve artırmaya Genel Kurul yetkilidir.
 2. Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si 6 (altı) ayda bir genel merkeze gönderilir.
 3. Bağış ve Yardımlar: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. (Yardım Toplama Hakkındaki 2860 nolu kanun ve mevzuat hükümlerine uygun toplanacak bağış ve yardımlar.)
 4. Faaliyet Gelirleri: Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, sergi ve yarışma gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 5. Ticari Kazançlar: Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazanç ve gelirler.
 6. Mal Varlığı Gelirleri: Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirler
 7. Diğer Gelirler.

 

 

Madde-15

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri:

Dernekte, İşletme Hesabı Esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesi’nde belirtilen haddi aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak Bilanço Esasına göre defter tutulur.

Bilanço Esasına geçilmesi durumunda, üst üste 2 (iki) hesap döneminde yukarıda belirtilen (Dernekler Yönetmeliği 31. Madde’de belirtilen) haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren İşletme Hesabı Esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile Bilanço Esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme Hesabı Esası’nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta (e-mail) yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle dosyalanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler bu deftere işlenir. Kullanım sürelerini dolduran demirbaşların düşürülmesi de bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 1. Bilanço Esası’nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
 2. (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6.ncı alt maddelerinde kayıtlı defterler Bilanço Esası’nda defter tutulması durumunda da tutulur.
 3. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğler esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya Noter’e tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Bilanço Esası’na göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço

Düzenlenmesi: İşletme Hesabı Esası’na göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Bilanço Esası’na göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri” esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

Madde-16

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

 1. Dernek Gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek – 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek Giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “Gider Pusulası”, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK – 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK – 14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK – 15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri:

 1. Dernek Gelirleri’nin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 2. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi:

 1. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK – 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı’nca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
 2. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 3. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususları Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süreleri:

 1. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

 

 

Madde-17

Beyanname Verilmesi: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK – 21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi”, dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.

 

 

Madde-18

Bildirim Yükümlülüğü:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıdaki gibidir:

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan ve olağan üstü Genel Kurul Toplantıları’nı izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK – 3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK – 21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi”, dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.

 

 1. Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK – 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 2. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK – 4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” 2 (iki) nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu Kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK – 23’te gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 2. Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK – 24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK – 25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” formu doldurulmak suretiyle, değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Madde-19

Derneğin İç Denetimi: Derneğin iç denetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda 1 (bir) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

Madde-20

Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Madde-21

Dernek Tüzüğünün Ne Şekilde Değiştirileceği:

 1. Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.
 2. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

Madde-22

Lokal ve Tesis Açma:

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

 

Madde-23

Sandık Kurma:

Dernek gelirlerinden sağlamış olduğu kârı üyelerine dağıtmamak, paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla; üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

 

Madde-24

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye şekli:

 1. Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 2. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 3. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 1. Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başına “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.
 2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 3. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.
 4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 5. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

 

 

Madde-25

Hüküm Eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.